Affordable Care Act Resources

Vernon Memorial Healthcare is eager to assist you in navigating the health insurance marketplace. We have partnered with Scenic Bluffs in order to help you find the coverage you need for yourself and your family.

Below are some useful links to local resources. The first Monday of each month, Affordable Care Act professionals are available by appointment to answer any questions you may have.

Scenic Bluffs

Health Care Marketplace

Vernon Memorial Healthcare complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are available to you. Please call the Chicago Regional Office of Civil Rights 1-312-730-1560 for assistance.

ATENCIÓN: Vernon Memorial Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.  Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-312-730-1560

LUS CEEV: Vernon Memorial Healthcare ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv. Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-312-730-1560

注意: Vernon Memorial Healthcare 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障 或性別而歧視任何人。如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-312-730-1560。

ACHTUNG: Vernon Memorial Healthcare erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab. Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-312-730-1560

یلتزم Vernon Memorial Healthcare بقوانین الحقوق المدنیة الفدرالیة المعمول بھا ولا یمیز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو الجنس. ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-312-730-1560 .

ВНИМАНИЕ: Vernon Memorial Healthcare соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-312-730-1560

주의: Vernon Memorial Healthcare 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령,장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다.  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-312-730-1560 

CHÚ Ý:  Vernon Memorial Healthcare tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-312- 730-1560

Vernon Memorial Healthcare iss willich, die Gsetze (federal civil rights) vun die Owwerichkeet zu folliche un duht alle Leit behandle in der seem Weg. Es macht nix aus, vun wellem Schtamm ebber beikummt, aus wellem Land die Voreldre kumme sinn, was fer en Elt ebber hot, eb ebber en Mann iss odder en Fraa, verkrippelt iss odder net. Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-312-730-1560

Vernon Memorial Healthcare ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສິດທິພົນລະເມືອງຂອງຣັຖບານກາງທີ່ບັງ

ຄັບໃຊ້ ແລະບໍ່ຈໍາແນກໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານດ້ານເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກໍາເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຫຼື ເພດ. ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ,

ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-312-730-1560

ATTENTION : Vernon Memorial Healthcare respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou un handicap.  Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-312-730-1560

UWAGA:  Vernon Memorial Healthcare postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć. Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-312-730-1560

Vernon Memorial Healthcare लागू होने योग्य संघीय नागरक अिधकार क़ाननू का पालन करता है और जाित, रंग, राय मूल, आयु, िवकलांगता, या लग के आधार पर भेदभाव नहकरता ह।ै

ध्यान द: यद आप हदी बोलते ह तो आपके िलए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह। 1-312-730-1560

KUJDES:  Vernon Memorial Healthcare vepron në përputhje me ligjet e zbatueshme federale të të drejtave civile dhe nuk ushtron diskriminim mbi baza si raca, ngjyra, prejardhja etnike, mosha, aftësia e kufizuar ose gjinia. Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-312-730-1560

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-312-730-1560