Discrimination is against the law.

Vernon Memorial Healthcare ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

Vernon Memorial Healthcare tsis cais cov neeg los yog coj ntxawv rau lawv vim haiv neeg, xim tawv nqaij, tuaj teb chaws twg, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

Vernon Memorial Healthcare pab nyiaj thiab muab kev pab rau cov neeg txuas lus tsis taus zoo nrog peb, xws li:

  • Cov neeg txhais lus piav uas tsim nyog
  • Tej ntaub ntawv ua lwm hom (tu ntawv loj, suab lus, tej hom siv tau hauv electronic, lwm lwm hom)

Muab kev pab dawb txog lus hais rau cov neeg uas tsis hais lus Akiv, xws li:

  • Cov neeg txhais lus tsim nyog
  • Tej ntaub ntawv ua lwm hom lus

Yog koj xavtau cov kev pab no, thov hu rau Black River Memorial Hospital, (715) 284-5361.

Yog koj ntseeg hais tias Vernon Memorial Healthcare tsis muab tau cov kev pab no los yog tau coj lwm hom kev ciav-cais saib raws haiv neeg, xim tawv nqaij, teb chaw tuaj, hnub nyoog, xiam oob qhab, los poj niam lossis txiv neej, koj tuaj yeem xa ib daim ntawv tsis txaus siab nrog:

Compliance Officer
Vernon Memorial Healthcare
507 S. Main St.
Viroqua, WI 54665
Tel: (608) 637-4312
Fax: 608-638-5035

Koj kuj muaj peev xwm ua tau ib daim ntawv tsis txaus siab rau cov cai pej xeem mus rau Mekas Department of Health and Human Services (Thawj Fab Pab Kev Noj Qab Haus Huv thiab Pab Tib Neeg), Office for Civil Rights (Chaw Ua Hauj Lwm txog Pej Xeem Cov Cai), tshuab hluav taws xob. los ntawm Office for Civil Rights Complaint Portal, nyob rau hauv https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, los yog xa ntawv lossis hu xovtooj ntawm:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Cov qauv ntawv tsis txaus siab muaj rau ntawm http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.ht

© Vernon Memorial Healthcare. All rights reserves