KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në (608) 637-2101.

© Vernon Memorial Healthcare. All rights reserves